CURRICULUM VITAE VAN JANNIE SCHONEWILLE

Persoonlijke gegevens

Naam:                     Schonewille, Jannie Koba

Adres:                     Nieuwedijk 6

Woonplaats:                        9464 TD Eexterzandvoort

Tel:                         0598 468343

E-mail:                    jannieschonewille@gmail.com

Geboortedatum:       24 november 1955

Geboorteplaats:       Westerbork

Burgerlijke staat:      Gehuwd

 

Korte Schets

Beleidsadviseur Welzijnswerk Midden-Drenthe en adviseur WMO-raad, lid landelijke werkgroep leefbaarheid en voorzieningen van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, afgestudeerd socioloog en opbouwwerker, werkzaam geweest bij nationale kennisinstituten, provinciale organisaties en lokale (welzijns)organisaties als (senior)-projectleider, adviseur, ontwikkelaar, coördinator en welzijnswerker.

 

Profiel/competenties

Brede kennis wat betreft leefbaarheid platteland, specifiek wat betreft bewonersorganisaties, participatietrajecten, demografische veranderingen, de drie decentralisaties en de Wmo,

Expert op het terrein van burgerparticipatie, zowel wat betreft kennisontwikkeling (onderzoek) als adviserend en uitvoerend en als actief partner in relevante netwerken.

 

Analytisch, goed in staat samenhang te zien en verbindingen te leggen tussen verschillende sectoren, tussen theorie en praktijk, tussen mensen en tussen organisaties. Een breed en goed ontwikkeld netwerk, zowel nationaal als regionaal, op allerlei terreinen binnen plattelandsontwikkeling en binnen het sociale domein. Enthousiast, betrokken, resultaatgericht en gericht op samenwerking.

 

Opleiding

1985 – 1990

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen

Studierichting Sociologie

Specialisatie: Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Extern bijvak: Planologie

Doctoraaldiploma behaald in augustus 1990

 

1983 – 1985

Rijksuniversiteit Groningen, Subfaculteit Sociale Wetenschappen Leeuwarden, Studierichting Welzijnsvraagstukken

Kandidaatsdiploma behaald in januari 1985

 

1977 – 1981

Sociaal Hoger Onderwijs Friesland, Leeuwarden

Afstudeerrichting Opbouwwerk

Titel scriptie: Opbouwwerk en welzijnsplanning

Diploma behaald in juli 1981

 

 

2001 – 2007

Diverse interne en externe trainingen, waaronder de MasterClasses voor CMO-adviseurs (2007)

 

Loopbaan

2012 - heden

Welzijnswerk Midden-Drenthe, Beilen

Functie: beleidsadviseur

Werkzaamheden:

Strategische beleidsadvisering van de Wmo-raad

In samenwerking met de gemeente en de Hanzehogeschool ontwikkelen van beleid en werkwijzen rond de transitie AWBZ rond vraagstukken als: organiseren van de toegang, trainen van gespreksvoerders, ontwikkelen van arrangementen etc.

Projectontwikkeling rond formele en informele zorg

Ontwikkelen en implementeren van een nieuwe werkwijze voor opbouwwerk in de kleine dorpen en buurtschappen

 

2009 – heden

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

Actief lid van de werkgroep Voorzieningen en Leefbaarheid

Werkzaamheden:

Veldonderzoek naar de rol van (krimp)gemeenten bij verschillen in actief burgerschap; bijdrage aan de publicatie ‘Krimp als Uitdaging’ (2014)

Ontwikkeling en uitvoering van een workshop in de conferentie ‘Kennis over Krimp’ (2013)
Bijdrage aan publicatie ‘minder mensen, meer initiatief’ (2013)

Voor overige activiteiten: zie beschrijving bij MOVISIE

 

2009 - 2014

Netwerk Platteland

Werkzaamheden:

Procesmatige ondersteuning van de LAG Zeeuws-Vlaanderen bij het opstellen van een programma in het kader van LEADER (2014)

Ontwikkeling en uitvoering van een excursie rond krimp tijdens de najaarsconferentie van Netwerk Platteland (2013)

Voor overige activiteiten: zie beschrijving bij MOVISIE

 

2009- 2012

MOVISIE, Utrecht

Functie: Senior Adviseur Leefbaarheid en Vitaal Platteland;

Werkzaamheden:

Programma-ontwikkeling en programma management rond het thema ‘sociaal vitaal platteland’. Zorgdragen voor kennisontwikkeling en kennistransfer rond het thema,

netwerken ontwikkelen en onderhouden, initiëren en mede-uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, bijdragen aan publicaties, organiseren en uitvoeren van workshops, conferenties en studiedagen

 

Relevante projecten en activiteiten:

 

Medewerking aan de Wmo-trendrapportage van MOVISIE wat betreft de uitwerking van de WMO op het platteland.

 

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn een procesevaluatie van de effecten van de wijkaanpak in Nieuw-Buinen en een beschrijving maken van deze wijkaanpak als voorbeeld voor ‘welzijn nieuwe stijl’ en burgerparticipatie in krimpgebieden (2012).

 

Deelnemer aan Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling werkgroep Voorzieningen en Leefbaarheid

werkzaamheden: opzet, organisatie en uitvoering (dagvoorzitter) van de nationale krimpconferentie ‘KrimpinZicht’ (2011), medeauteur van de positionpaper ‘Krimp, het nieuwe groeien’ (2011)

 

Deelnemer Netwerk Platteland; nationale netwerk ter ondersteuning van het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma. Namens MOVISIE inbreng vanuit het sociale domein; mee-ontwikkelen van projecten en activiteiten, verzorgen van workshops, meewerken aan publicaties, deelname aan de redactie van tijdschrift ‘STREEK’. Meedenken in de strategische ontwikkeling van het netwerk.

Projectleider onderzoek ‘De sociale gevolgen van krimp’ (2011), een casusonderzoek naar de sociale gevolgen van demografische veranderingen in de gemeente Borger-Odoorn. Resultaat: publicatie ‘Krimp in beeld, de sociale gevolgen van demografische veranderingen” (januari 2012).

 

In opdracht van het Plattelandsparlement projectleider en kartrekker van de commissie burgerparticipatie (2011). Deze commissie heeft het advies Burgerparticipatie voorbereid voor het Plattelandsparlement van november 2011.

 

Uitvoering analyse van het participatietraject in de gemeente Opsterland. De leerpunten van dit traject zijn in beeld gebracht als voorbeeld voor andere gemeenten. Resultaat is de publicatie ’Burgerparticipatie in de praktijk, het verhaal van Opsterland’ (2010).

 

 

2001 - 2009

STAMM CMO Drenthe, Assen

Functie: Adviseur 3

Werkzaamheden:

Initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van projecten rond de thema’s ´Woon-, Zorg- en Leefomgeving’ en ‘Participatie’

 

Relevante projecten en activiteiten:

 

Een onderzoek naar de scholingsbehoefte van noordelijke opbouwwerkers en hun organisaties (2008). Onderzoek in opdracht van KIONN.
Rapportage: ‘Energie voor Welzijnswerk’ (november 2008)

 

Voorzitter van de werkgroep die de Studiedag ‘Bewonersparticipatie op het platteland’(2007) organiseerde, een studiedag van het CVN (Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland) in samenwerking met andere CMO’s, de Universiteit van Amsterdam en Belgische partners.
Deze studiedag resulteerde in een verslagboek en een aantal beleidsaanbevelingen voor Vlaamse en Nederlandse overheden. 

 

Advisering van KIONN, het noordelijke netwerk van opbouwwerkers; onder andere over de ontwikkeling van een ‘Netwerk Opbouwwerk Platteland’ en een aantal werkconferenties voor dit Netwerk

 

Projectleider LEADER-project ‘Plattelandsontwikkeling nieuwe stijl’(2003 – 2006) inclusief aanvraag LEADER-subsidie en opstellen eindrapportage en afrekening.
Resultaat: een methodiekbeschrijving met CD-ROM ‘Dorpsagenda met Dorpswaardering’. In Drenthe is deze methodiek in een aantal dorpen toegepast, deze methodiek is binnen MOVISIE opgenomen in de databank ‘effectieve interventies’

 

Projectleider VWS-pilot ‘Welzijn en Platteland’ (2001 – 2006). In deze pilot is in samenwerking met lokale partners een aantal deelprojecten ontwikkeld. (‘MFA’s op het platteland’, ‘Ondersteuning van Dorpsbelangenorganisaties’, ‘Opbouwwerk op het Platteland’ en ‘Versterking van de Sociale Infrastructuur’
Resultaat van dit project is een aantal rapportages en publicaties: ‘Vitale dorpen, dorpen vol houdbaarheid’ (september 2005) en ‘Succes gewenst, een zoektocht naar de succesfactoren van dorpenoverleggen’ (november 2005). Het project is afgesloten met een slotconferentie ‘Powerful Platteland’

 

 

1997 – 2001

Landelijk Centrum Opbouwwerk, Zwolle

Functie: Projectmedewerker platteland

Werkzaamheden:

Ontwikkelen en uitvoeren van projecten en activiteiten rond het thema ‘Plattelandsvernieuwing’

 

1997

Thuiszorg Drenthe, Assen

Functie: Operationeel manager

Werkzaamheden:

Coördinatie van de automatisering van de planning van de hulpverlening

 

1996 - 1997

Landelijk Centrum Opbouwwerk, Zwolle,  Freelance medewerker

Werkzaamheden:

Verslaglegging van themabijeenkomsten in rapportages en tijdschriftartikelen

 

1994 – 1995

Leefbaarheidproject Regio Oostermoer, Gieten.

Functie: Projectmedewerker.

Werkzaamheden:

Met betrokkenen zoeken naar mogelijkheden voor gemengde landbouw in het veenkoloniale gebied en formuleren van projecten

 

1987 – 1993

Stichting Werkgroep Veenkoloniën, Valthermond.

Functie: Coördinator/secretaris.

Werkzaamheden:

Runnen van het uitvoeringsbureau van de werkgroep

 

1984 – 1987

Freelance vormingswerker.

Werkzaamheden:

Opzetten en uitvoeren van uiteenlopende cursussen voor diverse groepen

 

1982 – 1984

Stichting Volwassenenwerk Kanaalstreek, Stadskanaal.

Functie: Medewerker Volwasseneneducatie.

Werkzaamheden:

Ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van cursussen voor diverse groepen

 

1981 – 1982

Stichting Samenlevingsopbouw Nieuweroord (OBS: Opbouwwerk in Bijzondere Situaties)

Functie: Welzijnswerker

Werkzaamheden:

Individuele hulpverlening, ondersteuning van bewonersorganisaties

 

juli 1979 – juli 1980

Stichting Samenlevingsopbouw Weststellingwerf, Wolvega.

Praktijkstage

Taken:

Leefbaarheidonderzoek in het kader van decentralisatie welzijnsbeleid

Opzetten van een organisatiestructuur vanuit de dorpen voor de te vormen welzijnsraad

 

Vrijwilligerswerk

Secretaris/penningmeester Coöperatie ‘Oostermoer Verbindt’ (Coöperatie voor het realiseren van snel internet in het Oostermoergebied)

Secretaris Toneelvereniging Eexterzandvoort

Controleur van wandelroutes voor ‘Het Drentse Landschap’